Obrazac za prijavu na Javni oglas i Poslovnik o radu komisije