Lista svih pristiglih prijava na poziciju 1. i poziciju 2.