Poziv za dostavu ponude – Printanje, kopiranje i uvezivanje materijala

Ugovorni organ JU „Gradski Muzeji“ Sarajevo, pokrenuo je nabavku: Printanje, kopiranje i uvezivanje materijala. U skladu sa članom 87. stav (3) Zakona o javnim nabavkama, za nabavku čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa 6.000,00 KM, ugovorni organ provodi postupak Direktnog sporazuma.

  1. PREDMET NABAVKE

Predmet javne nabavke je: Printanje, kopiranje i uvezivanje materijala.

USLOVI NABAVKE:
- Način izvršenja: Potpisivanjem ugovora
- Rok trajanja ugovora: do okončanja izvršenja ugovorenih obaveza
- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana dostavljanja ponude
- Mjesto isporuke robe: JU „Gradski Muzeji“ Sarajevo
- Rok, način i uvjeti plaćanja: nakon potpisivanja ugovora i ispostavljanja fakture
- Cijena ponude Ponuda se dostavlja s cijenom u konvertabilnim markama (KM). Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

Uz ponudu je potrebno dostaviti Rješenje o registraciji i ID Broj.

  1. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuđači će ponudu dostaviti lično, putem pošte ili na e-mail: info@gradskimuzeji.ba. Pri dostavi ponude putem pošte, ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu:
JU „Gradski Muzeji“ Sarajevo, ulica Petrakijina 7, 71 000 Sarajevo s adresom ponuđača, te naznaka, ponuda za: Printanje, kopiranje i uvezivanje materijala.

Rok za dostavu ponude je do 17.01.2021. godine do 16,00 sati.